Regulamin szkolenia

„Efektywne zarządzanie i organizacja czasu pracy w administracji publicznej”

§ 1

Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady zapisu i uczestnictwa w szkoleniu „Efektywne zarządzanie i organizacja czasu prasy w administracji publicznej” (dalej: Szkolenie), realizowanym przez Rise Group SERVIS-BAU Piotr Paduchowski, ul. Zagruszcze 11, 30-199 Rząska, NIP 8971821488, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Zamawiającym jest osoba lub jednostka, która zawiera umowę z Organizatorem wypełniając formularz zgłoszeniowy pobrany ze strony internetowej: www.risegroup.pl.
 3. Uczestnikiem jest osoba zgłoszona przez Zamawiającego do udziału w Szkoleniu. Jeżeli Zamawiający zgłosi siebie, stosuje się do niego również regulacje dotyczące Uczestnika.
 4. Szkolenie jest organizowane w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w formularzu zgłoszeniowym oraz w ofercie Szkolenia widocznej na stronie internetowej Organizatora: www.risegroup.pl.
 5. Szkolenie podzielone jest na dwa dni szkoleniowe, następujące bezpośrednio po sobie i  objęte wspólną tematyką.
 6. Organizator zobowiązuje się zorganizować Szkolenie zgodnie z ofertą i zapewnić Uczestnikom:
  1. przeprowadzenie szkolenia;
  2. materiały szkoleniowe;
  3. przerwy kawowe oraz  lunch;
  4. wydanie zaświadczenia o ukończeniu Szkolenia po spełnieniu warunków, o których mowa w par. 5 ust. 1
 7. Dobór  szczegółowej tematyki do poszczególnych dni szkoleniowych należy wyłącznie do Organizatora oraz prowadzącego szkolenie.

§ 2

Zgłoszenie na Szkolenie

 1. Warunkiem rezerwacji miejsca na Szkoleniu jest:

a) przesłanie przez Zamawiającego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej organizatora: risegroup.pl,oraz

b) dokonanie opłaty za szkolenie w wysokości podanej w formularzu zgłoszeniowym, tj. 1490 zł + 23 % VAT lub 1190 zł +23% w przypadku ceny promocyjnej za szkolenie, oraz

c) przesłanie oświadczenia o   zwolnieniu z podatku VAT w przypadku, gdy usługa finansowana jest ze środków publicznych w całości, zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174) lub w przypadku, gdy usługa finansowana jest ze środków publicznych w co najmniej 70 %, zgodnie z treścią § 3 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013 r., poz. 1722).

2. Aktualna cena szkolenia podana jest w formularzu zgłoszeniowym na stronie www.risegroup.pl

3. Opłata za szkolenie powinna zostać opłacona przez Zamawiającego w ciągu 14 dni licząc od daty przesłania formularza zgłoszeniowego, przelewem na rachunek bankowy Organizatora, o którym mowa w par. 4 ust. 1, z podaniem w tytule przelewu:” imienia i nazwiska Uczestnika, którego dotyczy, nazwy miasta, gdzie odbywa się szkolenie i terminu szkolenia”

4. Zgłoszenie na Szkolenie może zostać złożone w następujących formach:

a) Poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy

b) pocztą elektroniczną;

c) pocztą tradycyjną.

5. Zgłoszenie dotyczy jednego pełnego dwudniowego  Szkolenia.

6. Minimalna liczba uczestników szkolenia: 3 osoby.

§ 3

Rezygnacja z udziału i odwołanie Szkolenia

 1. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w Szkoleniu najpóźniej do 14 dni kalendarzowych przed wyznaczonym terminem Szkolenia, Uczestnik ma prawo do zmiany miasta oraz terminu Szkolenia, a Zamawiający ma prawo do zmiany Uczestnika  Szkolenia. Nie ma możliwości zmiany tematu szkolenia. Opłata za Szkolenie nie jest zwracana.
 2. W przypadku rezygnacji na mniej niż 14 dni przed Szkoleniem, Uczestnik nie ma prawa do zmiany terminu i miasta Szkolenia. Zamawiający ma w tym przypadku nadal prawo do zmiany Uczestnika Szkolenia. Opłata za Szkolenie nie jest zwracana.
 3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Szkoleniu w przypadku zmiany jego terminu z powodów, o których mowa w ust. 4 poniżej, o czym powinien niezwłocznie poinformować Organizatora na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Szkolenia:
  • z przyczyn od niego niezależnych, spowodowanych tzw. siłą wyższą,
  • w terminie 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych uczestników, która wynosi 3 osoby. Organizator może przeprowadzić Szkolenie, pomimo nie otrzymania wymaganej liczby zgłoszeń. Decyzja ta jest jednak niezależna od czynników zewnętrznych i leży wyłącznie w gestii Organizatora.
 5. W wypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Szkoleniu związanej z jego odwołaniem lub zmianą terminu opisaną w ust. 4 powyżej, opłata za Szkolenie zostaje zwrócona w całości Zamawiającemu. Zamawiający otrzyma drogą pocztową fakturę korygującą, która wymaga podpisu i odesłania na adres Organizatora. Zwrot opłat następuje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania podpisanej faktury korygującej. Organizator nie zwraca kosztów poniesionych przez Zamawiającego lub Uczestnika związanych z rezerwacją noclegu lub środków transportu oraz innych kosztów.

§ 4

Płatność za Szkolenie

 1. Opłata za Szkolenie jest wnoszona na konto Organizatora: 70 1140 2004 0000 3702 7748 9085
 2. Do ceny netto Szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 pkt c)
 3. Opłata za Szkolenie powinna zostać wniesiona najpóźniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem, tj. przed rozpoczęciem pierwszego dnia szkoleniowego.
 4. Nieuregulowanie opłaty w terminie oznacza rezygnację z udziału w Szkoleniu.

§ 5

Warunki ukończenia Szkolenia

 1. Uczestnik Szkolenia uzyskuje zaświadczenie o jego ukończeniu, o ile spełni następujące warunki:
  1. obecność podczas dwóch dni szkoleniowych, oraz
  2. wniesienie opłaty za Szkolenie, oraz
  3. realizacja krótkiego pisemnego zadania, które zostanie przesłane uczestnikowi do 14 dni po zakończeniu szkolenia. Uczestnik będzie miał 14 dni na jego wykonanie.

§ 6

Reklamacje

 1. Każdy Uczestnik ma prawo do składania reklamacji dotyczących realizacji Szkolenia w terminie 14 dni od daty zakończenia Szkolenia.
 2. Reklamacji może podlegać niespełnienie przez Organizatora zobowiązań opisanych w par. 1 ust 5.
 3. Reklamacja powinna zostać wniesiona w formie pisemnej na adres: Rise Group SERVIS-BAU Piotr Paduchowski, ul. Zagruszcze 11, 30-199 Rząska lub w formie elektronicznej na adres: biuro@risegroup.pl
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko Reklamującego;
  2. adres Reklamującego;
  3. dane kontaktowe Reklamującego;
  4. przedmiot reklamacji;
  5. uzasadnienie reklamacji;
  6. oczekiwania wobec Rise Group
 5. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrzone nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Rise Group. Czas rozpatrywania reklamacji może zostać wydłużony ze względu na konieczność podjęcia dodatkowych czynności wyjaśniających.
 6. Rozpatrzenie reklamacji obywa się poprzez: rozmowę z klientem w celu doprecyzowania zaistniałej sytuacji (w terminie do 2 dni od daty zgłoszenia reklamacji oraz rozmowę z innymi osobami uczestniczącymi w procesie (prowadzący, uczestnicy usługi) oraz zapoznanie się z ankietami ewaluacyjnymi usługi, następnie ponowną rozmowę z klientem w celu uzgodnienia rozumienia sytuacji oraz ustalenia formy rekompensaty (w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia reklamacji).
 7. W przypadku uznania zasadności reklamacji możliwe są m.in. następujące formy rekompensaty: zwrot części poniesionych kosztów lub powtórzenie szkolenia lub dodatkowe działania rozwojowe (dodatkowy dzień szkolenia, konsultacje).
 8. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi niezwłocznie w formie pisemnej lub elektronicznej na podany przez niego adres do kontaktu.
 9. Po przekazaniu Reklamującemu decyzji w sprawie reklamacji, Rise Group zobowiązuje się do wdrożenia ustalonej formy rekompensaty.

§ 7

Postanowienie końcowe

 1. Organizator nie odpowiadają za koszty związane z dojazdem na Szkolenie lub zakwaterowaniem Uczestników w trakcie jego trwania.
 2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Zamawiający, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu przez Organizatora w celu organizowania, obsługi i realizacji Szkolenia. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
 3. Jeżeli Zamawiający zgłasza do udziału w Szkoleniu inne osoby jako Uczestników, do zgłoszenia konieczne jest załączenie zgody tych osób na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu w celu organizowania, obsługi i realizacji Szkolenia, oraz zgody tych osób na brzmienie Regulaminu uczestnictwa. Ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
 4. Zamawiający będący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145, z późn. zm.), który zawarł umowę udziału w Szkoleniu na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 grudnia  2018 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 134), może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem listem poleconym.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: risegroup.pl
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2019 roku.